Websitepromotor B.V. Externe Privacy- en Cookiepolicy

Laatste update: 12-01-2022

Deel A Privacy

 1. Algemeen
 1. Deze externe Privacy- en Cookiepolicy (hierna: “Policy”) wordt gebruikt door    Websitepromotor B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder registratienummer 64698882, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoor houdende aan (5652CN) Hastelweg 250, Eindhoven (hierna: “WP” of “Wij”). WP kan worden bereikt door te e-mailen naar info@websitepromotor.nl.
 1. Deze Policy is van toepassing op alle verwerking van data die u identificeert alsmede data die kan worden gebruikt om u te identificeren (hierna: “Persoonsgegevens”) door WP, zoals de ontvangst van een IP adres en andere klantgegevens via bijvoorbeeld de webshop van de Klant maar niet beperkt tot gebruik van de website www.websitepromotor.nl (hierna: “Website”), de zich daarop bevindende contactformulier en het account dat u registreert binnen het contactformulier met website URL (hierna: “Account”).
 1. De diensten van WP worden o.a. via de Website aan u als particulier en/of ondernemer (hierna: “Klant”)aangeboden om meer omzet te halen uit uw eigenwebsite o.a. door de

zoekmachine optimalisatie, regionale vindbaarheid in Google en/of een website analyse.

 1. WP is verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) ten aanzien van de Persoonsgegevens zoals deze verwerkt worden ten behoeve van de Klant. De Klant is verwerkingsverantwoordelijke en betrokkene in de zin van de AVG. WP bepaald geen doel en middel voor de verwerking van persoonsgegevens de grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst. U kunt voor vragen en opmerkingen omtrent uw privacy terecht bij WP. Deze Policy is slechts bedoeld om u te informeren over de verwerking van uw Persoonsgegevens door WP.
 1. WP is gerechtigd deze Policy op ieder moment te wijzigen. Indien deze Policy is gewijzigd, zal de gewijzigde versie aan u kenbaar worden gemaakt door publicatie op de website van WP https://www.websitepromotor.nl/privacy-cookie-policy/
 • Verwerking van Persoonsgegevens
 • WP is verwerker en stelt geen doel en middel voor de verwerking van persoonsgegevens vast. WP verwerkt alleen persoonsgegevens ten behoeve van de Klant.
 • Persoonsgegevens worden door uzelf ingevoerd op de Website of door het gebruik van de Website verzameld door WP bij het aankopen van diensten bij WP. Daarnaast worden Persoonsgegevens toegankelijk bij de dienstverlening vanuit WP en worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt:

Op verzoek:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Contactpersoon;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Domeinnaam;
 • Geboortedatum;

Automatisch:

 • Uw locatie;
 • Klant gegevens;
 • IP-adres;
 • WP bewaart uw Persoonsgegevens zolang als nodig is om het doel van verwerking te realiseren en het gebruik van Website te faciliteren.
 • Doel verzameling Persoonsgegevens
 • WP verwerkt alleen ten behoeve van de Klant Persoonsgegevens. Het doel van de verwerking van Persoonsgegevens wordt door de Klant bepaald. De verschillende doeleinden voor het verwerken van Persoonsgegevens zijn:
 • Ter identificatie van u als natuurlijke persoon;
 • Het faciliteren van een optimaal gebruik van de website;
 • Het mogelijk te maken om producten en diensten te leveren;
 • Het communiceren met u (zowel telefonisch als schriftelijk);
 • Het factureren voor een aankoop;
 • Een aankoop op afstand mogelijk te maken;
 • Management informatie mogelijk te maken;
 • Elektronische contactgegevens
 • Als u elektronische contactgegevens aan WP heeft verstrekt, kunnen deze Persoonsgegevens worden gebruikt om een goed gebruik van de website mogelijk te maken.
 • Ontvangers van Persoonsgegevens
 • De gegevens, waaronder Persoonsgegevens, zijn in beginsel alleen inzichtelijk voor WP. WP verstrekt Persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld voor de verzending van een nieuwsbrief, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De Persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen op serverruimte van derden. WP draagt er zorg voor dat Persoonsgegevens in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”) worden verwerkt en opgeslagen. Mochten Persoonsgegevens vanuit de EER worden doorgegeven, zal WP maatregelen treffen zodat de doorgifte van Persoonsgegevens onder passende waarborgen zal plaatsvinden zodat Persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige verwerking of verlies.
 • Beveiliging
 • WP hecht groot belang aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Daarom neemt WP rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van een natuurlijkpersoon passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.
 • De volgende technische en organisatorische maatregelen worden door WP genomen:
 • De pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens middels een SSL Certificaat.
 • Serverbeveiliging.
 • Uw rechten
 • De AVG biedt u als betrokkene bepaalde rechten ten aanzien van uw Persoonsgegevens. De rechten van een Betrokkene kunnen bij de Klant als verwerkingsverantwoordelijke worden uitgeoefend. Op basis van de AVG heeft u de volgende rechten:
 • Bezwaar: Afhankelijk van de situatie, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens en de omstandigheden waaronder dit plaatsvindt.
 • Toegang: U heeft het recht om, met redelijke tussenpozen, te informeren i) of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, ii) met welke doeleinden deze verwerking plaatsvindt, iii) welke categorieën van Persoonsgegevens betrokken zijn, en iv) wie de ontvangers of categorieën van ontvangers van Persoonsgegevens zijn.
 • Wijziging, verwijdering, blokkering, verwijdering, rectificeren, overdracht: Onder omstandigheden heeft u het recht om Persoonsgegevens te laten verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, laten rectificeren of overdragen indien Persoonsgegevens feitelijk onjuist, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel enigszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
 • Kennisgeving: U heeft het recht om een mededeling te ontvangen van de partijen die uw Persoonsgegevens hebben ontvangen indien uw Persoonsgegevens naar aanleiding van uw verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd. Het voorgaande geldt tenzij een dergelijke handeling onmogelijk is of een onredelijke inspanning vergt van een verwerkingsverantwoordelijke.
 • U kunt op een transparante manier bovenstaande rechten uitoefenen. Dit kunt u doen door een bericht te sturen naar info@websitepromotor.nl. WP zal zo snel mogelijk het bericht doorsturen naar de verwerkingsverantwoordelijke, deze zal op het verzoek reageren. Indien u een verzoek indient om uw Persoonsgegevens te verwijderen of te blokkeren, dan kan het zijn dat u de Website of de dienstverlening niet meer (naar behoren) kunt gebruiken.
 • Duur en beëindiging
 • Deze Policy is van toepassing tot beëindiging door WP. Indien u niet langer door de bepalingen in deze Policy wenst te worden gebonden, dan dient u uw gebruik van de website te staken.
 • Toepasselijk recht en geschillen
 • Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op deze Policy en iedere overeenkomst tussen u en WP.
 1. Vragen
 1. Mocht u vragen hebben over uw privacy, dan kunt u contact opnemen met WP via info@websitepromotor.nl.

Deel B Cookies op randapparatuur

 1. Algemeen
 1. Dit deel B van de Policy is opgesteld om u te informeren over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken op de website www.websitepromotor.nl (hierna: “Website”) zoals onderhouden wordt door Websitepromotor (hierna: “WP”). WP is bereikbaar via de volgende contactgegevens: info@websitepromotor.nl.
 1. Cookies zijn kleine pakketjes data die naar uw browser worden gezonden en worden opgeslagen op het apparaat waarmee u verschillende locaties op het internet bezoekt. WP maakt gebruik van dergelijke cookies om ervoor te zorgen dat de Website gebruikt kan worden zoals dit door WP bedoeld is.
 1. Doelen
 1. Cookies worden door WP op de Website gebruikt, met als doel:
 2. Het verzekeren van een optimale Website;
 3. Het ontwikkelen en verbeteren van de Website;
 4. Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, etc.;
 5. Het mogelijk maken om contact op te nemen met WP via de Website;
 6. Het gebruik van de Website analyseren;
 7. Het creëren van statistieken over het gebruik van de Website;
 1. Welke cookies worden er gebruikt
 1. Hieronder is een overzicht openomen van de cookies die worden geplaatst, wat ze doen en hoe lang ze werken.
 1. Cookies waarmee we het gebruik van de Website kunnen meten

Het is voor WP goed om te weten welke onderdelen van de Website het best worden bekeken. Dit doet WP door gebruik te maken van de software van een derde partij. Hiermee kijken we bijvoorbeeld naar het aantal bezoekers. Van deze informatie worden vervolgens statistieken gemaakt die WP informeren over hoe de Website wordt gebruikt. Het is niet mogelijk om de statistieken te herleiden naar natuurlijke personen.

WP gebruikt deze cookies voor:

Geplaats doorNaam cookieWat doet de cookieHoe lang
WP                    Google AnalyticsGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.    Session

Overige cookies

Het zou kunnen dat WP niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de Website door derde partijen worden geplaatst. Een voorbeeld is het gebruik van embedded elementen op de Website. Dit zijn teksten, afbeeldingen of filmpjes die niet bij WP of in de Website opgeslagen zijn maar wel getoond worden via de Website. Mocht u op de Website cookies tegengekomen die in deze categorie callen en die we hierboven niet hebben genoemd, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, welke redenen ze hiervoor hebben, wat de termijn van de cookie is en op welke manier uw privacy gewaarborgd is.

 1. Browserinstellingen
 1. Als u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw computer, dan kunt u de browserinstellingen zo aanpassen dat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. U kunt deze instellingen zo aanpassen dat de browser alle cookies weigert, of alleen de cookies van derde partijen. Het is ook mogelijk om al geplaatste cookies te verwijderen. Let op: u dient de instellingen apart voor elke browser en ieder apparaat dat u gebruikt aan te passen.
 1. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat als u geen cookies toestaat, wij niet meer kunnen garanderen dat de Website optimaal werkt. Het kan zijn dat enkele functies verloren gaan of dat er een gedeelte niet meer zichtbaar is. Het weigeren van cookies betekent niet dat u geen advertenties meer ziet, u ziet dan alleen geen gepersonaliseerde advertenties meer.
 1. Meer informatie over de instellingen van uw browser kunt u krijgen via de helpfunctie van uw browser.

Hierna zijn hyperlinks opgenomen naar pagina’s over cookies voor de meest gebruikte browsers.

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Safari

Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via Your Online Choices.

 1. Toestemming
 1. Bij uw eerste bezoek aan de Website, bent u akkoord gegaan met de cookies die WP middels de Website gebruikt. Indien u uw toestemming wenst in te trekken, dan dient u de geplaatste cookies te verwijderen